Enterprise Europe Network –Albania për të vlerësuar nivelin e asistencës dhe shërbimeve që ofron, ju fton të plotësoni pyetësorin e mëposhtëm.
Pyetësori i drejtohet të gjitha sipërmarrjeve dhe individëve, të cilët kanë marrë shërbime nga Enterprise Europe Network-Albania.
Rezultatet e këtij pyetësori do të jenë vetëm për qëllime studimore ku informacioni dhe të dhënat e transmetuara nga ju janë terësisht konfidenciale.
Afati për plotësimin e pyetësorit është deri në datën 30 Qershor.