IPPM

Instituti për Politika Publike dhe Qeverisje të Mirë , është një institut shqiptar me qendër në Tiranë , Shqipëri . Duke u fokusuar në politikat publike dhe çështjet e qeverisjes së mirë , IPPM kryen kërkime dhe promovon praktikat më të mira për qeverisje të mirë në sektorin publik dhe privat duke u udhëzuar nga parimet e transparencës dhe integritetit publik . Fokusi kryesor i saj konsiston në analizimin e financave publike zhvillimet në Shqipëri dhe në vendet e Evropës Juglindore .

Misioni I deklaruar i Institutit është që të ” kontribuojë në realizimin e publikut dhe angazhimin për sfidat e qeverisjes së mirë nëpërmjet zhvillimit dhe promovimit të alternativave për më shumë cilësi në qeverisjen e sektorit publik dhe privat ” . IPPM thotë se ekipi i tij i ekspertëve ” përfaqësojnë pikat e ndryshme të mendimit ” dhe e përshkruan veten si institute jo perfitues.

Website: www.ippm.al

Email: info@ippm.al