Digjitalizimi është një nga sfidat kryesore me të cilën përballen në këtë periudhë ndërmarrjet e vogla dhe të mesme europiane NVM /SME.

Projekti i COSME “Skills for SMEs”, synon të hulumtojë dhe mbështesë NVM-të mbi mënyrën se si mund të marrin dhe zhvillojnë aftësitë digjitale.

Më shumë informacion në linkun:https://ec.europa.eu/easme/en/news/supporting-digital-skills-development-european-smes